حضور در نماز جمعه شهر لپویی:
عباس فرهادی
1401/02/17