آموزش و پرورش در اولویت نیست:
عباس فرهادی
1400/02/30